Chémia

Otázky z chémie

 1. Spodná voda sa stane kyslou, keď sa v nej rozpustí atmosférický CO2. Spodná voda prekvapkáva cez vápenec, s ktorým reaguje a pritom produkuje

  • A) uhličitan vápenatý CaCO3
  • B) hydrogénuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2
  • C) oxid vápenatý CaO
  • D) hydroxid vápenatý Ca(OH)2
 2. Aký plyn sa produkuje pri rozklade NaN3 pri nafúknutí airbagu?

  airbagy
  • A) NO
  • B) O2
  • C) H2
  • D) N2
 3. Pri reakcii s vodou produkuje hydrazín (N2H4)

  • A) neutrálny roztok.
  • B) zásaditý roztok.
  • C) kyslý roztok.
  • D) amfotérny roztok.
 4. V ktorom mieste periodickej tabuľ ky nájdeme prvky s najväčšou atómovou hmotnosťou?

  • A) V pravom spodnom rohu.
  • B) V ľavom spodnom rohu.
  • C) V pravom hornom rohu.
  • D) V ľavom hornom rohu.
 5. V chemickej reakcii sa vápnik (atómovéčíslo A = 20) zmení na ión vápnika a reaguje s uhličitano- vým iónom. V tejto reakcii každý atóm vápnika

  Vápnik
  • A) uvoľní jeden elektrón.
  • B) uvoľní dva elektróny.
  • C) získa dva elektróny.
  • D) zvýši atómové číslo o dva.
 6. X je biela pevná látka. Ak X zahrejeme, vznikne z nej biela tuhá látka Y a plyn Z. Plyn vzniknutý v reakcii je podobný ako plyn, ktorý vnikne horením uhlíka v prítomnosti kyslíka. Y je oxid. Z týchto informácii vyplýva, že

  • A) X, Y a Z sú zlúčeniny.
  • B) Iba X a plyn Z sú zlúčeniny.
  • C) Y je prvok a plyn Z je zlúčenina.
  • D) X a Y sú molekuly prvkov.
 7. Ktorá zlúčenina vo vápenci a mramore je narúšaná kyslými dažďami?

  Mramor
  • A) CaSO4
  • B) CaCO3
  • C) BaSO4
  • D) PbSO4
 8. Fenolftaleín (rozsah pH 8-10) je vhodný indikátor v nasledujúcom type titrácie.

  • A) NH4OH a HCl
  • B) NH4OH a HCOOH
  • C) NH4OH a CH3COOH
  • D) NaOH a CH3COOH
 9. Odstránením dvoch vodíkových atómov z primárneho alkoholu vznikne

  • A) Ketón
  • B) Uhľovodík
  • C) Aldehyd
  • D) Éter
 10. Ktorý z nasledujúcich prvkov môže vytvoriť oxid kyseliny XO 2 a aj zásaditú zlúčeninu s vodíkom H2X?

  • A) Sodík
  • B) Draslík
  • C) Hliník
  • D) Síra
 11. Tuhé látky môžu byť kryštalické alebo nekryštalické. Hlavný rozdiel medzi nimi je, že kryštál na rozdiel od nekryštálu

  • A) Má nižšiu hustotu.
  • B) Má nepravidelné usporiadanie atómov.
  • C) Vykazuje dvojlom.
  • D) Má úplne pravidelnú atómovú alebo molekulárnu štruktúru.
 12. Usporiadajte nasledujúce atómy podľa rastúcej elektrónovej afinity: kyslík, bór a fluór.

  • A) Bór, kyslík, fluór
  • B) Kyslík, bór, fluór
  • C) Fluór, bór, kyslík
  • D) Fluór, kyslík, bór
 13. Vyberte nesprávne tvrdenie o molekulách etanolu.

  Molekula etanolu
  • A) Sú nepolárne zlúčeniny.
  • B) Rozpúšťajú sa vo vode a v benzíne.
  • C) Nevedú elektrický prúd.
  • D) Vznikajú kvasením cukru.
 14. Relatívna atómová hmotnosť v periodickej sústave prvkov vzrastá:

  • A) Zdola nahor
  • B) V skupine zhora nadol a v perióde zľava doprava
  • C) Sprava doľava
  • D) V skupine zľava doprava a v perióde zhora nadol
 15. Biogénne prvky sú prvky, ktoré sa vyskytujú v tele každéhočloveka. Vyberte správnu skupinu chemických prvkov, ktoré sa nachádzajú v ľudskom tele.

  • A) H, C, O, N, As
  • B) Ca, Fe, K, Mg, Pb
  • C) H, Na, K, Rb, Cs
  • D) H, O, N, C, Ca, Fe, K
 16. Usporiadajte nasledujúce prvky podľa vzrastajúcej elektronegativity:

  • A) kyslík, dusík, uhlík, sodík
  • B) sodík, kyslík, dusík, uhlík
  • C) sodík, uhlík, dusík, kyslík
  • D) uhlík, dusík, kyslík, sodík
 17. Alternatívne palivo LPG je tvorené najmä

  LPG palivo
  • A) Vodíkom
  • B) Metánom
  • C) Metánom a etánom
  • D) Propánom a butánom
Otázky: Olympiáda mladých vedcov, ijso.sk