Fyzika

Otázky z fyziky

 1. Hmotný bod sa pohybuje pozdĺž priamky takým spôsobom, že jeho posunutie poč as každého jednosekundového intervalu je o 3 m väčšie, než bolo posunutie počas predchádzajúceho jednosekundového intervalu. Ktorá z nasledujúcich možností je správna?

  • A) Hmotný bod sa pohybuje s konštantným zrýchlením 3 m/s2.
  • B) Hmotný bod sa pohybuje s konštantnou rýchlosťou 3 m/s.
  • C) Hmotný bod sa pohybuje s konštantnou rýchlosťou 6 m/s.
  • D) Zrýchlenie hmotného bodu narastá sčasom.
 2. Napriek tomu, že vzdialenosť Zem – Slnko je omnoho väčšia než vzdialenosť Zem – Mesiac, gravitačná sila, ktorou pôsobí na Zem Slnko je väčšia, než gravitačná sila, ktorou pôsobí na Zem Mesiac. Avšak je to Mesiac a nie Slnko, ktorý je hlavným faktorom zodpovedným za príliv na Zemi. Prečo?

  fázy mesiaca
  • A) Pretože Mesiac obieha okolo Zeme.
  • B) Pretože hmotnosť Zeme sa viac blíži k hmotnosti Mesiaca.
  • C) Pretože gravitačná sila, ktorou na Zem pôsobí Mesiac, je nehomogénnejšia.
  • D) Pretože uhlový priemer Mesiaca, ak naňho pozeráme zo Zeme, je menší než uhlový priemer Slnka.
 3. Uvažujte kovový disk, ktorý sa bez trenia otáča okolo osi prechádzajúcej jeho stredom. Pri disku je umiestnený magnet tak, že magnetickéčiary pretínajúčasť disku. Čo sa stane?

  • A) Pretože je disk elektricky neutrálny, nič sa nestane a otáčanie bude pokračovať.
  • B) V dôsledku vytvoreného napätia sa disk bude zrýchľovať.
  • C) V dôsledku straty energie Joulovým efektom sa disk spomaľuje až prípadne zastane.
  • D) Uhlová rýchlosť disku bude oscilovať, pričom kinetická energia disku sa bude premieňať na magnetickú a naopak.
 4. Malé teliesko sa pohybuje šmykovým pohybom bez trenia po podložke, na ktorej je malý kopček. Druhé, identické teliesko sa pohybuje po identickej položke rovnako rýchlo, ale musí prekonať malú jamku rovnakého tvaru ako kopček. Ktoré teliesko prekoná prekážku skôr a aké budú ich výsledné rýchlosti?

  • A) Prekážky prekonajú naraz a ich rýchlosti budú rovnaké.
  • B) Teliesko prekonávajúce jamku príde skôr a bude mať vyššiu rýchlosť.
  • C) Teliesko prekonávajúce jamku príde skôr, ale obe výsledné rýchlosti budú rovnaké.
  • D) Teliesko prekonávajúce kopček príde skôr a bude mať vyššiu rýchlosť.
 5. Auto išlo 50 km rýchlosťou 100 km/hod a ďalších 50 km rýchlosťou 60 km/hod. Aká bola jeho priemerná rýchlosť?

  • A) 70 km/hod
  • B) 75 km/hod
  • C) 80 km/hod
  • D) 85 km/hod
 6. Policajné auto obieha po diaľnici idúcu húkajúcu sanitku. Ako sa mení výška tónu sirény, ktorý počuje vodič policajného auta?

  sanitka v pohybe
  • A) Výška tónu sa nemení.
  • B) Počas približovania k sanitke je vyšší, počas vzďaľovania je nižší.
  • C) Počas približovania k sanitke je nižší, počas vzďaľovania je vyšší.
  • D) Počas približovania aj vzďaľovania je nižší, počas obiehania je vyšší.
 7. Bežec prebehol na tréningu prvých 5 km rýchlosťou 20 km/h a potom ďalších 5 km rýchlosťou 10 km/h. Ako dlho na tréningu bežal?

  • A) 45 min
  • B) 40 min
  • C) 90 min
  • D) 15 min
 8. Na ceste stojí auto. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

  • A) Zem pôsobí na auto väč šou gravitačnou silou ako auto na Zem.
  • B) Zem pôsobí na auto menšou gravitačnou silou ako auto na Zem.
  • C) Zem pôsobí na auto rovnakou gravitačnou silou ako auto na Zem.
  • D) Gravitačná sila pôsobí len na auto a nepôsobí na Zem.
 9. Hypotetická slnečná sústava má päť planét obiehajúcich okolo hviezdy po rôznych kruhových dráhach. Polomery dráh planét sú postupne R1, 2R1, 4R1, 5R1 a 6R1. Nájdite dvojicu planét, ktoré majú obežné doby približne v pomere 5,2:1.

  • A) Planéta 2 and planéta 1
  • B) Planéta 4 and planéta 1
  • C) Planéta 5 and planéta 2
  • D) Planéta 5 and planéta 4
 10. Ak vystavíme slnečnému svetlu vodu a piesok, piesok bude teplejší, než voda. Vyberte odpoveď najlepšie vystihujúcu príčinu.

  piesok
  • A) Pretože piesok má vyššiu hmotnostnú mernú tepelnú kapacitu a je menej prieh ľadný, než voda.
  • B) Pretože voda má vyššiu hmotnostnú tepelnú kapacitu a je priehľadnejšia, než piesok.
  • C) Pretože piesok má vyššiu hmotnostnú tepelnú kapacitu než voda.
  • D) Pretože voda má vyššiu hmotnostnú tepelnú kapacitu než piesok.
 11. Predstavte si zázračné auto, ktoré má motor so 100 % účinnosťou a ktoré používa palivo s obsahom energie 40 MJ (megajoulov) na liter. Ak odpor vzduchu a ostatné trecie sily tvoria dohromady 500 N, akú najväčšiu vzdialenosť môže auto prejsť pri spálení litra paliva?

  • A) 100 km
  • B) 90 km
  • C) 80 km
  • D) 70 km
Otázky: Olympiáda mladých vedcov, ijso.sk