Informatika

Základné pojmy z informatiky

Elektronika – je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a praktickým využitím pohybu elektrónov vo vákuu, plynoch, kvapalinách a v tuhých telesách.

Mikroelektronika – zaoberá sa miniaturizáciou v oblasti elektroniky. Jej cieľom je zmenšovanie rozmerov a hmotnosti elektrických prvkov pri súčasnom zvyšovaní mechanickej a klimatickej odolnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti.

integrovany obvod

Integrovaný obvod -obsahuje aktívne a pasívne súčiastky umiestnené v jednom spoločnom puzdre. Tieto nie je možné od celku oddeliť. Aktívne sa v obvode správajú ako zdroje napätia (batéria), pasívne sa v obvode správajú ako spotrebič (rezistor). Na základnej doštičke – čip z rozmermi asi 5x10mm je možné v súčasnosti vytvoriť až 107prvkov (súčiastok). Podľa stupňa integrácie rozdeľujeme IO nasledovne:

 • obvody malej integrácie SSI – do 100 súčiastok na čipe
 • obvody strednej integrácie MSI – 100 - 1000 súčiastok na čipe
 • obvody veľkej integrácie LSI – 1000 - 10 000 súčiastok na čipe
 • obvody veľmi veľkej integrácie VLSI – od 10 000 súčiastok na čipe

Podľa použitia delíme IO na:

 • analógové (lineárne) – spracúvajú spojité signály. Napr. nf, vf zosilňovače alebo oscilátory.
 • číslicové (digitálne) – spracúvajú číslicové signály. Sú to obvody pre zariadenia výpočtovej techniky. Napr. logické obvody, klopné obvody, registre, čítače, pamäte, mikroprocesory.

Mikroprocesor – je zložitý integrovaný obvod, ktorého funkcia nie je určená pevným spôsobom zapojenia, ale je ho možné naprogramovať pre rôzne účely

Rozdelenie PC

Z hľadiska princípu činnosti:

 • Analógové počítače sú také, kde sa spracovávané veličiny riešenej úlohy zobrazujú pomocou spojito sa meniacich fyzikálnych veličín (elektrické napätie, prúd a pod.). Jednotlivé bloky počítača pracujú súčasne, preto je výpočet rýchly. Počítače pracujúce na tomto princípe sú pomerne lacné ale málo presné.
 • Číslicové počítače spracovávajú veličiny riešenej úlohy, ktoré sú dané v tvare postupnosti číslic. Číslice sa fyzikálne zobrazujú, postupnosťou nespojitých hodnôt nosnej veličiny. Najčastejšie sa používajú dve hodnoty - 0 a I. Jednotlivé činnosti sa v počítači vykonávajú postupne za sebou. Číslicové počítače sú presné a majú univerzálne použitie.
 • Hybridné počítače - tu dochádza k spojeniu vlastností oboch predošlých typov počítačov.

Z hľadiska režimu práce:

 • počítače pracujúce v dávkovom režime – angl. BATCH PROCESSING - historicky staršia forma spracovania, kedy užívateľ je fyzicky oddelený od počítača. Jej podstata spočíva v tom, že vstupné dáta sa zhromažďujú za určité časové obdobie do dávky, ktorá sa potom naraz spracuje. Dáta, ktoré prídu po stanovenom termíne, budú spracované v nasledujúcej dávke.
 • počítače pracujúce v interaktívnom režime – užívateľ je v trvalom kontakte s počítačom. Podmienka: po obdržaní vstupov výstupy musia byť k dispozícii v rámci požadovaného časového intervalu (milióntiny sekundy, minúty, hodiny - závisí to od typu aplikácie), napr. rezervácia leteniek, prevádzka výrobnej linky, ..

Jednotlivé typy počítačov sa vzájomne líšia hlavne: výkonom (rýchlosť), kapacitou, rôznymi typmi a kapacitami vonkajších pamätí, rôznymi typmi a počtom vstupno-výstupných zariadení, spôsobom prepojenia periférnych zariadení, operačným systémom.

Osobný počítač – PC (Personal Computer) je počítač pre osobnú potrebu, ktorý sa zmestí na plochu kancelárskeho stola.

PC osobný počítač

PC delíme podľa ich vyhotovenia:

Neprenosné -

 • desktop (na ležato)
 • tower (na stojato) /minitower, miditower, bigower/

Prenosné

 • portable 12 kg
 • laptop 5-7 kg – na kolená
 • notebook 2-3 kg – zápisník
 • palmtop – do dlane
 • pentop – miesto klávesnice používa pero

Informatika – vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami, spracovaním a využitím informácií. Vypracováva optimálne prostriedky na zber, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie, zobrazovanie a spracovanie informácií.

Výpočtová technika – sú to všetky technické zariadenia, ktoré umožňujú prijať informácie zo svojho okolia a zakódovať ich tak, aby boli prístupné pre dané technické zariadenie, zariadenie, v ktorom možno informácie uchovávať aj po dlhšiu dobu. Zariadenie musí mať pamäť a musí vedieť dané výsledky z počítača zmeniť a potom zmenené používať.

Aplikácia – funkčný program určený pre konkrétne použitie. (napr.: textové editory /umožňujú hlavne prácu s textom/, tabuľkové procesory /matematické, štatistické vyhodnocovania, práca s rozsiahlymi tabuľkami, matematické operácie, funkcie, vzorce/, databázové programy /umožňujú spracovávať rôzne databázy, vyhľadávať a triediť v nich údaje/).

Zdroje informácií – masmédiá, Internet, literatúra, hodinky, kompas, ľudia.

binárny kód

Informácia – správa, príkaz, vysvetlenie alebo údaj, ktorý dovtedy človek nevedel (niečo nové). Odtlačok javu, udalosti, sama o sebe neexistuje, má nehmotnú povahu preto sa viaže na niečo hmotné (na nosič informácie).

Nosič informácií – elektrické impulzy, chvenie vzduchu, svetlo.

Komunikácia – odovzdávanie a prijímanie informácií napr. pri priamom (verbálna, gestikulácia, haptika), alebo nepriamom kontakte s ľuďmi (sms, pošta, e-mail).