projekty, otázky a testy

Albion.sk - Veda na dosah

Veda, technika, výskum a vývoj vo svojej vzájomnej previazanosti a jednote má podobne ako vzdelávanie rozhodujúci a strategický význam pre budúcnost Slovenska.

Z prvého dokumentu globálneho významu – Deklarácie o vede a využití vedeckých poznatkovprijatej na 1. Svetovej konferencii o vede v Budapešti môžeme stanoviť štyri základné úlohy vedy významné pre jej ďalšie smerovanie:

  • veda musí viesť spoločnosť k novým poznatkom, ktoré jej prinášajú vyšší stupeňvzdelanosti, kultúrne a duševné obohatenie, technické výhody a finančný prospech;

  • podstatou vedeckého myslenia je schopnosť študovať každý problém z rôznych hľadísk s úsilím o vysvetlenie prírodných a sociálnych úkazov na princípe kritickej analýzy a slobodného myslenia, ktoré prispieva k rozvoju demokracie;

  • veda a všetky jej aplikácie sú nevyhnutné pre celkový rozvoj a preto výskumné programy by mali byť prednostne orientované na podporu ekonomického, sociálneho a na životné prostredie orientovaného rozvoja;

  • využitie poznatkov z vedy a jej výskumu by malo byť vždy zamerané na zmierňovanie rozporov sveta medzi spoločenstvom bohatých a chudobných, pretože výskum a vývoj sú podstatou procesov, ktoré spoločnosť udržujú v pohybe a prostredníctvom vytvárania výrobkov, procesov a trhov zabezpečujú silu hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Medzinárodné súťaže vo svete a partneri

  • EUCYS – The European Union Contest for Young Scientists
  • SJWP – Stockholm Junior Water Prize
  • Intel ISEF – Intel International Science and Engineering Fair
  • Genius Olympiad – International High School Environment Project Olympiad
  • EPROFI.sk - Sponzor projektu a internetovej stránky
  • CASTIC – China Adolescents Science and Technology Innovation Contest